Všeobecné obchodné podmienky Mestských lesov v Bratislave  pre zmluvy o nájme nasledovných objektov:

 1. Domček vo výške – Kačín 
 2. Domček na strome Dlhé lúky
 3. Domček na dube – Kačín
 4. Altánky
 5. Futbalové ihrisko
 1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre uzatváranie zmluvných vzťahov medzi Mestskými lesmi v Bratislave (ďalej len Mestské lesy) a záujemcami (ďalej len „nájomca“) na nájom vyššie uvedených objektov (v ďalšom texte označené aj ako „objekt“/ spoločne „objekty“). Domček vo výške – Kačín., Domček na strome Dlhé lúky, Domček na dube – Kačín. v ďalšom texte spoločne nazvané ako „domčeky na strome“. Spoločne pre všetky objekty platí nasledovné:

Všeobecné ustanovenia

 1. Zmluva o nájme vzniká potvrdením rezervácie nájmu Mestskými lesmi nájomcovi (t.j. akceptáciou), a to na základe objednávky nájomcu,  ktorú nájomca zašle Mestským lesom formou vyplnenia rezervačného formulára na webovej stránke https://rezervacie.mlba.sk/ a zároveň splní ďalšie podmienky vyplývajúce z rezervačného formulára vo vzťahu k Mestským lesom (najmä, nie však výlučne poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov) v takom rozsahu, ako je splnenie týchto podmienok Mestskými lesmi vyžadované. 
 1. Zmluvnými stranami sú Mestské lesy  a nájomca. Pri objednávke nájmu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Mestským lesom  spolu s nájomcom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, pokiaľ sa Mestským lesom  nepreukáže, že záväzky preberá iba nájomca.
 1. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší nájom objektov, akékoľvek ich užívanie  na iné ako dohodnuté účely alebo akékoľvek ich užívanie inou osobou ako je nájomca (t.j. treťou osobou), vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Mestských lesov. V prípade užívania objektov treťou osobou (či už so súhlasom alebo bez súhlasu prenajímateľa), nájomca súhlasí s tým, že  za všetky záväzky vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých v priamej či nepriamej súvislosti s nájmom zodpovedá s treťou osobou spoločne a nerozdielne ako spoludlžník a to aj v prípade, ak by podľa platných právnych predpisov  za tieto vzťahy nezodpovedal.
 1. Nájomné uhrádza nájomca vopred, na účet prenajímateľa a podľa údajov pre platbu, ktoré mu budú zaslané po odoslaní objednávky nájmu Mestskými lesmi (čím zároveň Mestské lesy akceptujú objednávku nájomcu). Realizácia nájmu nie je možná bez predchádzajúcej úhrady nájmu podľa platobných údajov zaslaných nájomcovi. 
 1. Nájomca a Mestské lesy sa dohodli na nájomnom vo výške podľa plateného cenníka zverejneného na webovej stránke Mestských lesov, prostredníctvom ktorej nájomca vytvára rezerváciu,  v čase zadávania rezervácie nájmu nájomcom. Nájomné sa uhrádza zásadne vopred za celú dobu nájmu, najneskôr do troch dní od rezervácie termínu nájmu na účet Mestských lesov vedený v ČSOB, č.ú.: IBAN SK9775000000000025930183
 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, dobou nájmu je jeden deň, konkretizovaný vytvorenou rezerváciou (t.j. v prípade domčekov na strome od 14:00 dňa rezervácie do 10:00 nasledujúceho dňa; v prípade altánku od 12:00 a futbalového ihriska od 10:00 do 23:00 dňa rezervácie), ak nie je v osobitnej časti, alebo samostatnej dohode medzi nájomcom a Mestskými lesmi uvedené/dohodnuté inak. 
 1. Rezervovaný objekt, ktorý si nájomca neprevzal do 18:30 hod. môžu Mestské lesy prenechať inému nájomcovi. V takom prípade platí, že nájomca nevyužil prenájom, hoci Mestské lesy si splnili všetky povinnosti prenajímateľa.   Toto neplatí, pokiaľ bolo vyslovene dohodnuté neskoršie odovzdanie objektu nájomcovi. 
 1. V prípade, ak nájomca  skráti dojednaný nájom majú Mestské lesy právo vyúčtovať nájomcovi plnú výšku dojednaného nájomného za celú dohodnutú dobu nájmu. V takom prípade platí, že nájomca z vlastnej vôle nevyužil svoje právo, hoci Mestské lesy si svoje dojednané povinnosti splnili. 
 1. Nájomca nie je oprávnený bez písomného súhlasu Mestských lesov započítať voči pohľadávke Mestských lesov akúkoľvek splatnú a/alebo nesplatnú peňažnú pohľadávku.
 1. Mestské lesy pri platbe akceptujú tieto druhy kariet: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Účelom nájmu domčekov na strome  je zážitkový pobyt nájomcu v domčeku na strome v súlade s okolitou prírodou. Účelom nájmu altánkov je voľnočasový pobyt v lesoparku v súlade s okolitou prírodou. Účelom nájmu futbalového ihriska je športový pobyt v lesoparku v súlade s okolitou prírodou. Nájomca je povinný objekt užívať len na účel uvedený v týchto všeobecných  obchodných podmienkach.  
 1. Darčekový poukaz je cenina. Darčekový poukaz môže byť uplatnený počas doby jeho platnosti na nájom objektov. Na nákup darčekového poukazu nie je možné uplatniť si zľavy.
 1. Darčekový poukaz je platný do termínu platnosti uvedeného na poukaze.  Platnosť darčekového poukazu sa vzťahuje na dátum realizácie nájmu, nie na dátum jeho objednania a to aj v prípade, ak sú objednávky nájmu vopred inými nájomcami rezervované. S rezerváciou objednávok je možné sa oboznámiť na webovej stránke Mestských lesov.  Uplynutie doby platnosti darčekového poukazu má za následok jeho neplatnosť a teda nemožnosť jeho uplatnenia. Platnosť darčekového poukazu nemožno predĺžiť, možno si zakúpiť nový, platný darčekový poukaz. Pri uplynutí platnosti darčekového poukazu Mestské lesy  žiadne peňažné plnenie nevracajú; nakoľko Mestské lesy  boli pripravené plniť si povinnosti z tohto poukazu, držiteľ poukazu však svoje práva z neho vyplývajúce nevyužil. 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Pri zadávaní objednávky je nájomca povinný uviesť počet osôb, s ktorými bude objekt užívať. Kapacitné možnosti jednotlivých objektov sú uvedené v druhej – osobitnej časti týchto vš. obchodných podmienok.  
 1. Nájomca je povinný udržiavať v prenajatom objekte čistotu, opustiť tento objekt v takom stave, v akom ho prebral. V opačnom prípade súhlasí s tým, aby dal objekt vyčistiť/upratať/uviesť do pôvodného stavu prenajímateľ na náklady nájomcu a to bez ohľadu na skutočnosť, kto znečistenie/poškodenie /zničenie objektu za čas, kedy bol oprávnený užívať ho nájomca, spôsobil. Nájomca súhlasí s tým, že preberá za čistotou/poriadok a stav zhodný so stavom, v akom mu bol objekt odovzdaný voči Mestským lesom plnú zodpovednosť. Nájomca prevzatím objektu potvrdzuje, že objekt preberá čistý/uprataný/ v stave zodpovedajúcom na daný účel nájmu, potvrdzuje, že daný objekt nie je poškodený, nemá viditeľné vady. Nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ pri uplatňovaní si práv vo vzťahu k nájomcovi vychádzal z uvedeného potvrdenia nájomcu, teda v prípade vzniku akýchkoľvek škôd, v prípade vzniku nákladov na čistenie/upratovanie/opravu/uvedenie objektu do pôvodného stavu, použil nájomcom uskutočnené prevzatie objektu bez výhrad ako dôkaz o tom, že za stav odovzdaného objektu zodpovedá nájomca. Nájomca súhlasí s tým, že ak prevezme objekt bez výhrad, má sa za to, že objekt preberal bez vád/čistý/ nepoškodený, v stave zodpovedajúcom dohodnutému účelu nájmu. 
 1. Nájomca je povinný odovzdať Mestským lesom  objekt včas. V prípade, ak nájomca odovzdá objekt oneskorene, poruší tým zmluvnú povinnosť a je povinný uhradiť Mestským lesom  zmluvnú pokutu za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zodpovedajúcu cene nájmu za prenajatý deň za objekt. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť nájomcu objekt ihneď vypratať, odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie  je dotknuté právo Mestských lesov na náhradu škody. 
 1. Mestské lesy majú  právo:
 1. prostredníctvom poverených osôb a za prítomnosti nájomcu kedykoľvek kontrolovať prenajatý objekt 
 2. v prípade, že sa nájomca správa v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, žiadať od neho bezodkladnú nápravu nedostatkov 
 1. Nájomca má právo : 
 2. užívať objekt v rozsahu a na účely podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a iných dojednaní s Mestskými lesmi
 1. Nájomca je povinný:
 1. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na objekte a jeho okolí 
 2. dodržiavať predpisy požiarnej ochrany, bezpečnostné predpisy a pokyny pre užívanie objektu
 3. uhradiť nájomné riadne a včas 
 4. zaplatiť škody vzniknuté pri užívaní objektu, alebo zanedbaním ochrany objektu vrátane jeho okolia 
 5. udržiavať poriadok a čistotu objektu 
 6. vrátiť objekt v takom stave, v akom ho prevzal 
 7. ukončiť užívanie objektu v prípade, ak je s ohľadom na všetky okolnosti zrejmé, že pre nepriaznivé podmienky nie je užívanie objektu bezpečné, najmä ak by užívanie objektu odporovalo bezpečnostným pokynom. V prípade, ak sa ukončenie nájmu javí s ohľadom na všetky okolnosti ako opodstatnené, má nájomca právo na vrátenie alikvotnej časti zaplateného nájomného. 
 8. pri odovzdávaní objektu spísať s Mestskými lesmi prehlásenie o dodržiavaní bezpečnostných pokynov, preberací protokol o prevzatí objektu bez vád (v prípade zistených vád má nájomca právo požadovať uvedenie týchto vád v protokole) a čestné prehlásenie 

Zodpovednosť

 1. Mestské lesy zodpovedajú za spôsobenú škodu podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Vzhľadom na charakter prenajímaných objektov, Mestské lesy  nepreberajú veci do úschovy. Nájomca berie na vedomie, že prenájom objektov je zážitkovým prenájmom. Z povahy, resp. charakteru prenájmu nie je žiaduce, aby si nájomca nosil do objektov veci väčšej hodnoty. Mestské lesy  vychádzajú pri uzatváraní nájomnej zmluvy v dobrej viere z predpokladu, že nájomca má so sebou iba veci nevyhnutné na naplnenie predmetu nájmu, veci, ktoré sa očakáva, že si osoba do lesa so sebou, pre uspokojenie základných potrieb zoberie. Ak sa nájomca rozhodne vziať si so sebou do objektu vec väčšej hodnoty, vec, ktorá svojím charakterom nezodpovedá zážitkovému pobytu v podmienkach lesa (čím sa rozumie sledovanie voľnej prírody), zodpovedá si za stratu, zničenie, poškodenie takýchto vecí sám. Mestské lesy  neodporúčajú nájomcovi vziať si do objektov akékoľvek iné veci okrem tých, ktoré zabezpečia základné potreby nájomcu počas doby nájmu alebo sú nevyhnutné pre jeho bezpečnosť (najmä za účelom privolania si pomoci). Mestské lesy  uzatvárajú nájomnú zmluvu v dobrej viere, že aj tieto veci nájomcu nie sú veľkej hodnoty, resp. ich hodnota zodpovedá sledovanému účelu, t.j. uspokojenie základných potrieb nájomcu a ochrana jeho bezpečnosti. 
 1. Mestské lesy  nezodpovedajú za zabudnuté a stratené veci v objektoch.
 1. Mestské lesy nezodpovedajú za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené nájomcovi mimo objektov. 
 1. Pre prípad ochorenia alebo zranenia nájomcu je nájomca povinný mať so sebou plne nabitý mobilný telefón za účelom zavolania si lekárskej pomoci. Nájomca je povinný poskytnúť Mestským lesom telefónne číslo, na ktorom bude počas celej doby nájmu zastihnuteľný a to za účelom jeho kontaktovania Mestskými lesmi v prípade nevhodných poveternostných podmienok. 
 1. V objektoch nesmie nájomca  bez súhlasu Mestských lesov premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do interiéru, exteriéru a do samotnej konštrukcie stavby. 
 1. V objektoch  nájomca nesmie používať vlastné elektrické spotrebiče. Tento zákaz sa nevzťahuje na nabíjanie batérií, elektrického zariadenia slúžiaceho k ochrane bezpečnosti (mobilný telefón)  z powerbanky. 
 1. Z bezpečnostných dôvodov nájomca nesmie ponechať maloleté deti bez dozoru dospelej osoby, a to ani v objekte, ani na okolitých pozemkoch. Nájomca berie na vedomie, že okolie objektov je špecifické, t.j. ide o les, v ktorom je potrebné vykonávať zvýšený dohľad nad pohybom najmä maloletých detí. 
 1. Nájomca  nesmie vnášať do objektov alebo na okolité pozemky iné veci, ako veci nevyhnutné na užívanie objektu za účelom nájmu, najmä akékoľvek veľkorozmerné hnuteľné veci.  
 2. V čase od 22.00 hod. do 7.00 h musí nájomca dodržiavať nočný kľud. Nočný kľud nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúceho najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas určené príslušným platným právnym predpisom. Počas celej doby nájmu je v  objektoch, vzhľadom na charakter okolitého lesa zakázané púšťať a počúvať hlasitú hudbu, vytvárať akýkoľvek hluk prevyšujúci hlasitosť bežnej konverzácie s prihliadnutím na charakter objektu a charakter lesa. 
 1. Fajčenie je povolené len v prípade a na miestach, kde to tieto všeobecné obchodné podmienky výslovne povoľujú.  V domčekoch na stromoch platí prísny zákaz fajčenia. 
 1. V objektoch je prísne zakázané užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.
 1. Prítomnosť zvierat je v objektoch možná iba v prípade, ak to tieto všeobecné obchodné podmienky povoľujú. V domčekoch na stromoch platí prísny zákaz prítomnosti akýchkoľvek domácich zvierat.
 1. Nájomca  je povinný ukladať odpad výlučne do vyhradených nádob. Akékoľvek znečisťovanie objektov a okolitého prostredia odpadom je prísne zakázané. V prípade, ak nádoby na odpad v blízkosti objektu nie sú alebo je naplnená ich kapacita, je nájomca povinný vziať si odpad so sebou a zlikvidovať ho podľa príslušných platných právnych predpisov. 
 1. Pokiaľ nájomca dostane k dispozícii (hoci aj za úhradu) miesto na odstavenie vozidla v priestoroch lesoparku, nevzniká tým Mestským lesom žiadna zodpovednosť pri strate alebo poškodení odstavených motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich. Nájomca berie na vedomie, že les je živý organizmus, preto jediný možný a bezpečný spôsob, ako predchádzať škodám na odstavených vozidlách, je nevchádzať s nimi do lesa. 
 1. Za škody spôsobené na objektoch zodpovedá nájomca podľa platných právnych predpisov v celom rozsahu. Za škody spôsobené na zariadení objektov a na inventári v objektoch zodpovedá nájomca podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia zariadenia alebo inventára v objektoch  sú Mestské lesy oprávnené na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného zariadenia alebo inventáru. Hodnota zariadenia alebo  inventáru je stanovená v písomnom zozname nachádzajúcom sa v sídle Mestských lesov, prípadne v objekte. Je v záujme nájomcu informovať sa o jeho obsahu. V prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia alebo inventáru v objekte nájomca  ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objektov a prítomnosť im tam nájomca umožnil, resp. neurobil potrebné opatrenia k tomu, aby sa tieto osoby v objekte v čase výkonu jeho práva nájmu nenachádzali. 
 1. V prípade spôsobenej škody nájomcom na majetku Mestských lesov, je nájomca povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia doby nájmu. V prípade, ak nájomca odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody a nezaniká ani zmluvnou pokutou zabezpečená povinnosť nájomcu. Prípadné odstúpenie Mestských lesov od zmluvy sa netýka ustanovení o zmluvných pokutách. 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Mestské lesy a nájomca môžu od nájomnej zmluvy odstúpiť v zákonom vymedzených prípadoch.
 2. Mestské lesy môžu od nájomnej zmluvy odstúpiť okrem zákonných dôvodov aj v prípade:
 1. ak nastanú okolnosti, ktoré Mestské lesy nemôžu ovplyvniť alebo za nich nezodpovedajú a tieto okolnosti robia splnenie zmluvy nemožným (napr. vyššia moc, poveternostné podmienky, pri ktorých je užívanie objektu nájomcom Mestskými lesmi  považované za nebezpečné)
 2. objekty boli prenajaté na základe nesprávne uvedených údajov, nesprávne alebo zavádzajúco uvedených skutočností nájomcom, najmä, nie však výlučne v prípade, ak boli nesprávne alebo zavádzajúco uvedené údaje o nájomcovi tak, že by nebolo možné ho na základe uvedených údajov identifikovať, alebo v budúcnosti vyhľadať
 3. Mestské lesy majú dôvod domnievať sa, že nájom bude v rozpore s požiadavkami pokojného prostredia lesoparku (t.j. napr. nadmerná hlučnosť nájomcu a ním pozvaných osôb, požívanie zakázaných látok,  odôvodnený predpoklad o znečisťovaní okolitého prostredia, obťažovanie ostatnej verejnosti v lesoparku a pod.) alebo majú dôvod domnievať sa, že nájomca si nesplní povinnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, podľa platných právnych predpisov alebo jeho konanie bude v rozpore s dobrými mravmi (najmä, nie však výlučne ak nájomca odmietne podpísať bezpečnostné pokyny, preberací protokol alebo čestné prehlásenie).
 4. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Mestských lesov nevzniká nájomcovi žiaden nárok na náhradu škody ani nárok na žiadnu peňažnú protihodnotu, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach dohodnuté inak.  K odstúpeniu od zmluvy je možné pristúpiť pred, aj počas realizácie nájmu. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamžite po jeho oznámení (písomne alebo ústne) nájomcovi. 
 1. OSOBITNÁ ČASŤ

Osobitná časť určuje ďalšie osobitné podmienky, ktoré platia pre uzatváranie zmluvných vzťahov medzi Mestskými lesmi v Bratislave (ďalej len Mestské lesy) a záujemcami (ďalej len „nájomca“) na nájom objektov s prihliadnutím na charakter a osobitosti toho ktorého objektu. Nájomca je preto povinný, okrem ustanovení obsiahnutých vo všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok, dodržiavať súbežne aj ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa  vzťahujú osobitne aj na ním vybraný, resp. ním  prenajatý objekt. 

 1. Domčeky na strome (pre domčeky na strome spoločne platí):
 1. Nájomca si môže pri rezervácií nájmu vybrať z troch domčekov na strome. Dva sa nachádzajú v lokalite Kačín, tretí sa nachádza v lokalite Dlhé lúky. 
 2. Domáce zvieratá v priestoroch domčekov na strome na  sú zakázané. 
 3. Domčeky na strome sa prenajímajú zariadené. Zariadením sa rozumie kompletne pripravená posteľ v počte zodpovedajúcom kapacite domčeka na strome, suchá toaleta pri domčeku na strome. Nájomca má právo na vjazd do lesoparku za účelom výkonu nájmu pre jedno vozidlo, s časovým obmedzením – na dobu trvania nájmu rezervovaného domčeka.
 4. Nájomné sa platí spôsobom prípustným pre platbu zverejneným na webovej stránke, prostredníctvom ktorej nájomca vykonáva rezerváciu a podľa podmienok ustanovených vo všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok.  Nájomné  je 129,00 Eur s DPH za dobu nájmu; dobou nájmu sa rozumie čas od 14:00 rezervovaného  dňa do 10:00 nasledujúceho dňa. Kľúče a povolenie na vjazd si môže nájomca prevziať od 14:00 do 18.00 u správcu na Partizánskej lúke tel. kontakt 0910/123451 a je povinný ich odovzdať do 10:00 nasledujúceho dňa. Domčeky na strome sú cez zimné mesiace zatvorené, sezóna začína 1.4. a trvá do 31.10. 
 5. Účelom nájmu je zážitkový pobyt v domčeku na strome v súlade s okolitou prírodou. 
 6. Nájomca je povinný
 1. mať počas doby nájmu k dispozícii plne nabitý telefón a tento udržiavať  v stave permanentného použitia; okrem iného za účelom prijatia upozornenia o nepriaznivom počasí počas doby nájmu (búrka, silný vietor), keď Meteo stanica predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť vetra viac ako 90 km/ hod v nárazoch. V takých prípadoch budú Mestské lesy nájomcu upozorňovať na nutnosť ukončenia nájmu. Ak nájomca bude konať v rozpore s pokynmi Mestských lesov, neuposlúchne varovanie o nepriaznivom počasí, strávi zvyšnú dobu nájmu  na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.  V prípade ukončenia nájmu na základe upozornenia nájomcu na nutnosť ukončenia nájmu, bude nájomcovi  vrátená alikvotná časť zaplateného nájomného. 
 2. zahasiť pred spaním všetky kahance a sviečky, počas doby nájmu dohliadať na bezpečnosť manipulácie s ohňom v kahancoch a sviečkach, mať ich pod neustálym dohľadom
 3. po ukončení doby nájmu vrátiť tašku s príslušenstvom, ktorú prevzal; inak zodpovedá za vzniknutú škodu.  
 4. oznámiť akékoľvek zmeny, poškodenia, nedostatky, ktoré nastanú počas doby nájmu
 5. na vyzvanie Mestských lesov kedykoľvek podpísať čestné prehlásenie o skutočnostiach uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, najmä o povinnostiach vyplývajúcich z bodu 6. tejto osobitnej časti. 
 1. Nájomca nesmie
 1. fajčiť v domčeku na strome aj na terase
 2. manipulovať s otvoreným ohňom
 3. používať iné svietidlá ako tie, ktoré sú inštalované (okrem svietidiel na batérie)
 4. vstupovať do domčeka na strome a na terasu v podnapitom stave alebo pod vplyvom iných omamných a psychotropných látok
 5. nosiť do domčeka na strome iné veci ako tie, ktoré sú nevyhnutné  pre výkon nájmu
 1. Nájomca čestne prehlasuje a Mestské lesy uzatvárajú nájomnú zmluvu s nájomcom v dobrej viere, že je pravdivý nasledovný, nájomcom potvrdený skutkový stav:
 1. nájomca, ani osoby, ktoré s ním  užívajú domček na strome nemajú žiadne zdravotné problémy (najmä, nie však výlučne problémy kardiologické, problémy so zrakom, závraty, námesačnosť atd.), ktoré by mohli akokoľvek ohroziť bezpečnosť, život a zdravie nájomcu alebo osôb, ktoré domček na strome užívajú 
 2. je  oboznámený s pravidlami bezpečnosti užívania domčeka na strome uvedenými v tomto bode, porozumel im, akceptuje ich a bude ich dodržiavať
 3. Dieťa (deti), ktoré nájomcu sprevádza dosiahlo požadovaný vek uvedený v konkrétnych požiadavkách pre jednotlivý domček na strome, nájomca je jeho zákonný zástupca a je  plne zodpovedný za maloleté dieťa, jeho život, zdravie a bezpečnosť počas doby nájmu; je si vedomý charakteru domčeka, jeho umiestnenia a skutočnosti, že je potrebný zvýšený dohľad nad bezpečnosťou, životom a zdravím maloletého dieťaťa v podmienkach domčeka na strome, tento dohľad bude nepretržite a svedomito vykonávať
 4. že pri nerešpektovaní všetkých pokynov uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, alebo poskytnutých akýmkoľvek iným spôsobom  nesie  plnú zodpovednosť za vniknutú škodu na živote, zdraví a majetku a to bez akéhokoľvek nároku na prípadnú jej náhradu. 

  Pre domček vo výške – Kačín platí:

 1. Domček na strome je určený maximálne pre tri osoby, vrátane dieťaťa. Minimálny vek dieťaťa je dovŕšených 6 rokov.
 2. Lokalizácia domčeka na strome – navigácia od Červeného  mostu:
 1. Od zákazu vjazdu za Červeným mostom po hlavnej ceste na Železnú studienku pri bufete. ( 1,8 km)
 2. Na Železnej studienke pri bufete doľava smer Kačín po asfaltovej ceste (2,2 km).
 3. Za vodnou nádržou, ktorá je po ľavej strane cesty je odbočka doprava po lesnej nespevnenej ceste za rampou ( 250 m).
 4. Domček na strome je za chatou na stromoch vo výške 8 m.  
 5. Súradnice 

Place: 48.210967,17.069762
Latitude: 48°12’39.5“ N
Longitude: 17°04’11.1“ E
Altitude: 296 meters
Speed: 0,00 m/sec
Bing: http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.210967~17.069762&lvl=16&dir=0&sty=c&sp=point.48.210967_17.069762_I%20am%20here

Pre domček na dube – Kačín platí:

 1. Domček na strome je určený maximálne pre 4 osoby, vrátane dieťaťa. Minimálny vek dieťaťa je dovŕšené 3 roky.
 2. Lokalizácia domčeka na strome – navigácia od Červeného  mostu
 1. Od zákazu vjazdu za Červeným mostom po hlavnej ceste na Železnú studienku pri bufete. (1,8 km)
 2. Na Železnej studienke pri bufete doľava smer Kačín po asfaltovej ceste (2,2 km).
 3. Za vodnou nádržou, ktorá je po ľavej strane cesty je odbočka doprava po lesnej nespevnenej ceste za rampou (250 m).
 4. Na rázcestí pred chatou použiť cestu doprava popod chatu. Po cca 200 m je domček po pravej strane nad cestou cca 25 m.
 5. Súradnice: https://www.bing.com/maps?osid=1aa530d9-a506-49be-b07d-ab1178c6bfef&cp=48.211191~17.068895&lvl=18&style=h&v=2&sV=2&form=S00027

Pre domček na strome na Dlhých lúkach platí:

 1. Domček na strome je určený maximálne pre 4 osoby, vrátane dieťaťa. Minimálny vek dieťaťa je dovŕšené 3 roky.
 2. Lokalizácia domčeka na strome – navigácia od Červeného  mostu
 1. Od konečnej zástavky MHD č. 43 ( Lesopark) pokračujte po lesnej asfaltovej ceste popri Sanatóriu asi 1300m (asi 15 min. peši) až k studničke Pod dubmi, pred ktorou je malé asfaltové parkovisko. 
 2. Oproti parkoviska za lúkou odbočuje lesný chodníček doľava priamo k domčeku.
 3. Súradnice

Place: 48.209929,17.086264
Latitude: 48°12’35.7“ N
Longitude: 17°05’10.5“ E
Altitude: 286 meters
Speed: 0,00 m/sec
Bing: http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=48.209929~17.086264&lvl=16&dir=0&sty=c&sp=point.48.209929_17.086264_I%20am%20here

 1. Altánky
 1. Nájomca si môže pri rezervácií nájmu vybrať z altánkov, podľa aktuálnej ponuky voľných altánkov na webovej stránke Mestských lesov. 
 2. Nájomné sa platí spôsobom prípustným pre platbu zverejneným na webovej stránke, prostredníctvom ktorej nájomca vykonáva rezerváciu a podľa podmienok ustanovených vo všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok.  Nájomné  je 129.00 Eur s DPH za dobu nájmu; dobou nájmu sa rozumie čas od 12:00 do 23:00 rezervovaného  dňa. 
 3. Účelom nájmu je voľnočasový pobyt v altánku v súlade s okolitou prírodou. 
 4. Súčasťou nájmu nie je povolenie na vjazd motorovým vozidlom do zákazu vjazdu, občerstvenie a materiál na akciu je potrebné si preniesť pešo od parkoviska pri Červenom moste.
 5. Nájomca obdrží uhlie na grilovanie, Mestské lesy zabezpečia po ukončení nájmu  upratovanie v primeranej miere (odvoz smetí zo smetných nádob, pozametanie priestoru, utretie stolov)
 6. Nájomca je povinný
 1. dôkladne zahasiť pred odchodom akýkoľvek oheň (ak bol oprávnený ho na miestach na to určených založiť), počas doby nájmu dohliadať na bezpečnosť manipulácie s ohňom, mať oheň pod neustálym dohľadom
 2. po ukončení doby nájmu vrátiť altánok ktorý prevzal  v čistom stave. V prípade, ak nájomca vráti altánok znečistený,  poruší tým zmluvnú povinnosť a je povinný uhradiť Mestským lesom  zmluvnú pokutu 30 Eur. Odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie  je dotknuté právo Mestských lesov na náhradu škody. 
 3. oznámiť akékoľvek zmeny, poškodenia, nedostatky, ktoré nastanú počas doby nájmu
 4. vykonávať nepretržitý zvýšený dohľad nad bezpečnosťou, životom a zdravím maloletého dieťaťa, s ktorým altánok užíva
 5. V prípade, ak nájomca poruší ktorúkoľvek povinnosť  uvedenú v časti B. osobitnej časti týchto všeobecných podmienok, poruší tým zmluvnú povinnosť a je povinný uhradiť Mestským lesom  zmluvnú pokutu za porušenie každej jednej povinnosti vo výške 100,– Eur, ak nie je uvedené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká porušená povinnosť nájomcu, odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie  je dotknuté právo Mestských lesov na náhradu škody, ani právo mestských lesov od nájomnej zmluvy okamžite odstúpiť tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok. 
 1. Futbalové ihrisko
 1. Nájomca si môže pri rezervácií nájmu rezervovať futbalové ihrisko, podľa aktuálnej ponuky na webovej stránke Mestských lesov. 
 2. Nájomné sa platí spôsobom prípustným pre platbu zverejneným na webovej stránke, prostredníctvom ktorej nájomca vykonáva rezerváciu a podľa podmienok ustanovených vo všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok.  Nájomné  je 30.00 Eur/hodina; dobou nájmu sa rozumie čas od 10:00 do 23:00 rezervovaného  dňa. 
 3. Účelom nájmu je športový pobyt v súlade s okolitou prírodou. 
 4. Súčasťou nájmu nie je povolenie na vjazd motorovým vozidlom do zákazu vjazdu.
 5. Nájomca 
 1. je povinný používať na ihrisku vhodnú obuv; zakázané sú štupľové kopačky
 2. nesmie na ihrisku fajčiť
 3. je povinný odpad vyhadzovať výlučne do nádob na to určených, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 32. všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok
 4. V prípade, ak nájomca poruší ktorúkoľvek povinnosť  uvedenú v predchádzajúcom bode, poruší tým zmluvnú povinnosť a je povinný uhradiť Mestským lesom  zmluvnú pokutu za porušenie každej jednej povinnosti vo výške 20,– Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká porušená povinnosť nájomcu, odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie  je dotknuté právo Mestských lesov na náhradu škody, ani právo mestských lesov od nájomnej zmluvy okamžite odstúpiť tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 27.7.2020. Nájomca zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Nájomca súhlasí s tým, že v prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok, porušenia akýchkoľvek právnych predpisov, alebo porušenia dobrých mravov majú Mestské lesy právo od nájomnej zmluvy odstúpiť a to kedykoľvek. Zmluvné pokuty sú splatné  v deň porušenia povinnosti. 

Práva a povinnosti nájomcu a Mestských lesov neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve a ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov príspevkovou organizáciou hl. mesta SR Bratislava-  Mestské lesy v Bratislave.

Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží.  V nasledujúcom texte sa preto dozviete všetky podstatné informácie a to ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako a kde nás môžete v prípade Vašich otázok kontaktovať. Nakoľko ide o Vaše osobné údaje odporúčame Vám, aby ste sa s nasledovným textom riadne oboznámili. 

Kto sme? 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa Prevádzkovateľom rozumie:

Mestské lesy v Bratislave, príspevková organizácia, so sídlom na ulici Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava, IČO: 30808901, e-mail: info@mlba.sk, web: http://www.mlba.sk, mobil: +421 911 929 994, pevná linka: +421 2 547 890 34

Na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie  Vašich osobných údajov upravujú nasledovné právne  predpisy: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiace právne predpisy.

Aké sú podmienky spracúvania Vašich osobných údajov?

Rezervácia nájmu je možná osobou staršou ako 18 rokov.

Osobné údaje spracúvame v rozsahu: Identifikačné a kontaktné údaje a údaje o rezervácii nájmu: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, údaje o rezervácii, IP adresa a prehliadač zariadenia z ktorého bola rezervácia vytvorená, dátum a čas rezervácie. 

Osobné údaje spracúvame na nasledovný účel a na základe plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov: Vedenie evidencie rezervácií nájmu a vedenie účtovnej evidencie.

Osobné údaje uchovávame: V prípade spracovania za účelom rezervácie po dobu 12 mesiacov po prijatí rezervácie; v prípade spracovania za účelom vedenia účtovníctva je naša povinnosť ustanovená zákonom a preto sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov na účely rezervácie a objednávok je povinné. V opačnom prípade Vám  nemôžeme vytvoriť rezerváciu, ani objednávku. Na základe osobitných zákonov zdieľame Vaše osobné údaje s nasledovnými inštitúciami: Daňový úrad a iní príjemcovia, ak nám táto povinnosť vyplynie z osobitného zákona. 

Aké sú ďalšie Vaše práva?

 1. Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak sú  Vaše osobné údaje poskytnuté na základe Vášho súhlasu, môžete súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, alebo elektronicky na emailovú adresu info@mlba.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame. 

 1. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máme záujem na tom, aby boli Vaše osobné údaje správne, pravdivé a aktuálne. Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ako aj na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

 1. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak sa dosiahol účel ich spracúvania alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne alebo je dôvodom pre výmaz splnenie  povinnosti podľa zákona alebo iného právneho predpisu

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namietate ich správnosť, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namiesto výmazu žiadate obmedzenie ich použitia, z pohľadu účelu spracúvania sú nepotrebné, namietate spracúvanie z iných zákonných dôvodov

 1. Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

 1. Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích osôb nemôžu byť týmto dotknuté.

Akým postupom si svoje práva uplatníte? 

Vaše práva môžete uplatniť bezplatne a to písomne, žiadosťou zaslanou na Vyššie uvedenú našu adresu. Ďalej elektronicky na emailovú adresu info@mlba.sk. Vaša žiadosť bude vybavená bezodkladne, maximálne v lehote jedného mesiaca. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená na obdobie dvoch mesiacov.  V prípade neprimerane sa opakujúcich žiadostí môže byť Vaša žiadosť spoplatnená.

Okrem toho máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne príslušnými právnymi predpismi, resp. predpismi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V Bratislave dňa 22.7.2020